کاشت بذر در ظروف مخصوص و پرورش گلهای مختلف در گلخانه

بعد از آماده سازی محیط گلخانه وقت آن رسیده بود تا بذر گلهای مورد نظر را تهیه و در ظروف مخصوص آنها را بکارم. طبق معمول منبع تهیه بذر های من بازار گل شهید محلاتی بود که قبلا نیز آنرا معرفی نموده ام. چون اولین تجربه ام بود سعی کردم بذر هر نوع گلی را که در بازار موجود بود تهیه و کاشت آنرا تجربه کنم. دست آخر تقریبا بذر بیش از 120 گل و صیفیجات مختلف را تهیه و در ظروف مخصوص کشت بذر آنها را کاشتم و جالب اینکه اکثر آنها در محیط گلخانه پس از 10 تا 30 روز جوانه زده و شروع به رشد نموند.

من برای هر بذر یک شناسنامه یک صفحه ای مخصوص تهیه نموده و سعی کردم اطلاعات مهم هر گیاه را در قالب این شناسنامه مستند کنم. آیتمهای اطلاعاتی شناسنامه مذکور شامل مواردی نظیر نام علمی، خانواده، طریقه ازدیاد، فصل کاشت، نور، آب، خاک، کود و ... بود. این فایل نمونه حاوی یک مثال از اطلاعات و شناسنامه تهیه شده است.

 

پس از به ثمر نشستن بذر ها و رشد نشاها آنها را به رمین اصلی یا گلدان منتقل نموده و شاهد منظره بسیار زیبایی خواهیم بود که در آینده به آنها خواهم پرداخت.