راه اندازی 10 آکواریوم گیاهی دیگر در اندازه های کوچک و نانو از 15 لیتر تا 60 لیتر

من به این نتیجه رسیده ام که راه اندازی آکواریومهای گیاهی در ابعاد خیلی کوچک یا نانو (زیر 15 لیتر)، کوچک(15 تا 50 لیتر)،  متوسط (50 تا 150 لیتر) و بزرگ (150 تا 300 لیتر) هر کدام قاعده و روش خودش را داراست.

هر کدام از این اندازه ها برای کاربرد پلنت ویژگی بخصوصی دارد. مثلا در آکواریوم نانو کنترل شرایط شیمیایی آب خیلی راحت نیست ولی کنترل جلبک و آلودگی ظاهری راحت تر از سایر سایزهاست و بر اساس تجربه من هر چه اندازه آکواریوم بزرگتر می شود کنترل شرایط شیمیایی آب راحت تر و کنترل نظافت آن سخت تر می گردد. همین طور هزینه نگهداری مخزن نیز رابطه مستقیم با اندازه آن دارد. باز هم به نظر من میتوان در هر اندازه ای مخزن را به تعادل رساند و در این صورت است که بهشت آکواریم گیاهی برای عاشقان این سبک از آکواریوم جلوه گری میکند.

بر اساس اصول اولیه چهارگانه راه اندازی آکواریوم گیاهی یعنی: بستر، نور، Co2 و کنترل کیفیت آب هر کدام از این مخازن را راه اندازی کرده و سعی کردم به منظور روشن شدن برخی نتایج از مواد و تجهیزات متفاوت دست ساز یا استاندارد استفاده نمایم . نتایج حاصل از بررسی ها را بصورت د.ره ای منتشر خواهم نمود.

کد

 مخزن

مشخصات کد

 مخزن

مشخصات
01

02

  تاریخ: 91/08/11  |  اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 | نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه | گیاهان: چمن همیانتوس، ساژیتاریای کوتاه، سراتوفیلوم، روتالا، برگ سیبی، کریپتوکوریون کوتوله  

تاریخ: 91/08/11  |  اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 | نور: T5 | کود و پوشش بستر : بستر آماده مارک  | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، سراتوفیلوم، خزه جاوا روی چوب

03 

04

 

  تاریخ:91/08/11   |  اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 | نور: T5 | کود و پوشش بستر : بستر آماده مارک  |  گیاهان: چمن همیانتوس، چمن الئوکاریس، سراتوفیلوم، خزه مینی پرل روی چوب، نیمفیا رد، اکینودروس اوزلوت، روتالا  

تاریخ: 91/08/11  | اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 | نور: T5 | کود و پوشش بستر : بستر آماده مارک  | گیاهان: چمن همیانتوس، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، باکوپا، سراتوفیلوم، خزه جاوا روی چوب، نیمفیا رد، اکینودروس کوتاه، روتالا

05

06
  تاریخ : 91/08/11 | اندازه مخزن: 30 در 20 در 25 | نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه به همراه سیلیس شکری | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، نیمفیا رد، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله  

تاریخ : 91/08/11 | اندازه مخزن: 50 در 30 در 35 | نور: T5 | کود و پوشش بستر : بستر آماده مارک با  ترکیب سیلیس در طراحی | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، خزه جاوا و خزه آتشی رو چوب سراتوفیلوم، نیمفیا رد، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس

07

 

08
  تاریخ :91/08/11  | اندازه مخزن: 30 در 20 در 25 | نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، نیمفیا رد، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله  

 

تاریخ : 91/08/11 | اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 |  نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه به همراه سیلیس شکری | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله

09

L

 

  تاریخ : 91/10/02  |  اندازه مخزن: 60 در 30 در 40 | نور: LED  | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه به همراه سیلیس شکری | گیاهان: چمن گلاسو،آنوبیاس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله  

تاریخ : 91/09/01   | اندازه مخزن: 180 در 60 در 80 | نور: T8 & T5 | کود بستر : - | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه به همراه سیلیس شکری | گیاهان: آنوبیاس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله، جاوا فرن، خزه جاوا

G1  

G2